کارگروه های ملی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی

کارگروه های ملی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی

 نظر به تاکیدات ریاست عالی دانشگاه در راستای توسعه همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشورهای خارجی و همچنین ضرورت ورود بدنه دانشگاهی (اعضای هیات علمی و دانشجویان) به موضوع همکاری های علمی بین المللی و در پی آن تقسیم کار ملی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و اجرایی سازی تفاهم نامه های بین المللی، معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی تاکنون نسبت صدور ابلاغیه های ریاست کارگروه های ملی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی برای تعدادی از واحد های دانشگاهی متقاضی به شرح ذیل اقدام نموده است:

 1. واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان مسئول کارگروه آلمان
 2. واحد تهران مرکزی به عنوان مسئول کارگروه چین
 3. واحد تهران جنوب به عنوان مسئول کارگروه روسیه و کشورهای مشترک المنافع
 4. واحد تبریز به عنوان مسئول کارگروه ترکیه
 5. واحد اصفهان (خوراسگان) به عنوان مسئول کارگروه عراق
 6. واحد سنندج به عنوان مسئول کارگروه اقلیم کردستان عراق

 همچنین هم راستا با تاکیدات ریاست محترم دانشگاه و با عنایت به سیاست های معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی در جهت سازماندهی نوین روابط علمی بین‌المللی و به منظور تمرکز بر سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت و تمرکز زدایی از وظایف اجرائی و اجرای برنامه ها، پیگیری و هم افزایی توسط واحدها و مراکز پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، پیش نویس دستورالعمل اجرائی کارگروه های ملی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی (شامل 5 ماده و4 تبصره حاوی تعاریف-ماموریت ها- اهداف- ارکان- وظایف دبیرخانه کارگروه) تهیه و در مراحل پایانی تصویب می‌باشد.

طی هماهنگی های به عمل آمده از سوی اداره کل مطالعات،  همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی، به منظور آشنایی هر چه بیشتر واحدهای دانشگاهی با موضوع عملکردی کارگروه ها، نشست های حضوری و مجازی با حضور و هماهنگی دانشگاه های مرجع همکاری با کشورهای هدف برگزار گردیده است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • نشست های مشترک کارگروه ملی و مرجع روسیه در دانشگاه شهید بهشتی؛
 • نشست مشترک کارگروه ملی و مرجع چین در دانشگاه صنعتی شریف؛
 • ارائه توضیحات مربوط به توسعه همکاری های علمی در نشست کمیته دیپلماسی علمی استان البرز؛
 • نشست مشترک کارگروه ملی و مرجع آلمان در دانشگاه علم و صنعت؛
 • برگزاری نشست مشترک بررسی راه کارهای توسعه و تعاملات همکاری های علمی بین المللی با ریاست و مسئولین محترم استان یزد؛
 • نشست هم افزایی کارگروه های ملی و پیگیری  همکاری های علمی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور تمامی واحدهای مسئول در کارگروه ها و سایر واحدهای منتخب؛

لذا با عنایت به مراتب فوق و حرکت جدی دانشگاه به سوی توسعه همکاری های علمی بین المللی با کشورهای هدف، اولین نشست مجازی تبادل نظر کارگروه های ملی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ریاست عالیه دانشگاه، مسئولین کارگروه های ملی، همکاران حوزه بین الملل و مسئولین سایر واحد های دانشگاهی با محور بسط و گسترش عملکرد کارگروه های ملی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار گردید.