معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی

معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی

دکتر علاءالدین بروجردی یکی از دو نماینده حوزه بروجرد و اشترینان در مجلس ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس هشتم، نهم و دو سال اول مجلس دهم بوده است. ایشان در حال حاضر سکان معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی را به دست دارند.