کارکنان

نمایش ۱۹ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.
تکتم کاشانی

تکتم کاشانی

×

تکتم کاشانی

سمتکارشناس جذب دانشویان غیرایرانی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفنشماره تماس
مهدی کشتکار

مهدی کشتکار

×

مهدی کشتکار

سمترئیس اداره ترجمه و تشریفات
محل خدمتاداره کل مطالعات، همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۵
هدی مطوری

هدی مطوری

×

هدی مطوری

سمتکارشناس واحدهای برون مرزی
محل خدمتاداره کل پشتیبانی واحدهای برون مرزی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۹
معصومه ملکی

معصومه ملکی

×

معصومه ملکی

سمتکارشناس امور کنسولی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۳۰۱۰