کارکنان

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۲ مورد.
احمد احمدی

احمد احمدی

×

احمد احمدی

سمتمسئول دفتر اداره کل پشتیبانی واحدهای برون مرزی
محل خدمتاداره کل پشتیبانی واحدهای برون مرزی
تلفن۴۷۳۵۲۴۰۸
کیانوش ارجمند

کیانوش ارجمند

×

کیانوش ارجمند

سمتمسئول دفتر اداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۲۴۰۶
علیرضا اسمعیلی گیوی

علیرضا اسمعیلی گیوی

×

علیرضا اسمعیلی گیوی

سمترئیس اداره واحدهای بین المللی
محل خدمتاداره کل پشتیبانی واحدهای برون مرزی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۰
امیر اقدم

امیر اقدم

×

امیر اقدم

سمترئیس اداره امور فرهنگی و هدایت دانشجویان غیرایرانی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۲
توحید امانی

توحید امانی

×

توحید امانی

سمتکارشناس مسئول امور کنسولی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۲۴۲۷
مهشاد ایمانی

مهشاد ایمانی

×

مهشاد ایمانی

سمترئیس اداره پشتیبانی و امور کنسولی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۲۴۲۵
منصور پولادی

منصور پولادی

×

منصور پولادی

سمترئیس دفتر معاونت
محل خدمتدفترمعاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۲۴۰۲
فهیمه تقوی نیک

فهیمه تقوی نیک

×

فهیمه تقوی نیک

سمترئیس اداره مطالعات، مجامع و تفاهم نامه های بین المللی
محل خدمتاداره کل مطالعات، همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۳
رقیه ثابت

رقیه ثابت

×

رقیه ثابت

سمتکارشناس مسئول جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۳۰۱۰
امید جعفرنژاد

امید جعفرنژاد

×

امید جعفرنژاد

سمتکارشناس مسئول ترجمه (ارسال مدارک به صورت الکترونیکی به موسسات خارجی)
محل خدمتاداره کل مطالعات، همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۶
مهرداد جمالیان

مهرداد جمالیان

×

مهرداد جمالیان

سمترئیس اداره امور خاورمیانه
محل خدمتاداره کل پشتیبانی واحدهای برون مرزی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۱
لیلا حبیبی

لیلا حبیبی

×

لیلا حبیبی

سمتکارشناس
محل خدمتدفترمعاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۲۴۰۳
پروانه حق جو

پروانه حق جو

×

پروانه حق جو

سمتکارشناس ارسال مدارک WES
محل خدمتاداره کل مطالعات، همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی
تلفن۴۷۳۵۲۴۲۲
رامین رستمی زاده

رامین رستمی زاده

×

رامین رستمی زاده

سمتمعاون مدیرکل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۲۴۲۴
مهرنوش زارعی فر

مهرنوش زارعی فر

×

مهرنوش زارعی فر

سمتکارشناس مسئول روابط بین الملل
محل خدمتاداره کل پشتیبانی واحدهای برون مرزی
تلفن۴۷۳۵۲۴۲۱
حسن شادمانی

حسن شادمانی

×

حسن شادمانی

سمتکارشناس مسئول مطالعه و گسترش واحدهای برون مرزی
محل خدمتاداره کل مطالعات، همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۴
داود صحبتی

داود صحبتی

×

داود صحبتی

سمترئیس اداره جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی
محل خدمتاداره کل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
تلفن۴۷۳۵۲۴۰۹
نوید علی بیک زاده

نوید علی بیک زاده

×

نوید علی بیک زاده

سمتکارشناس واحد لبنان
محل خدمتاداره کل پشتیبانی واحدهای برون مرزی
تلفن۴۷۳۵۲۴۱۷