اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

هیات علمی (فرم شرکت در کنفرانس ها، سمینارها، نشست ها و فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی)

Conferences & Sabbatical Leaves Application Form

 

**توجه**

پیوست ها و مفاد لازم در نامه های صادره از واحدها و مراکز آموزشی جهت صدور معرفی نامه اعضای هیات علمی به منظور شرکت در فرصت های مطالعاتی:

1.ذکر تاریخ و طول دوره به میلادی، نام دانشگاه یا موسسه خارجی دعوت کننده، شهر و کشور در نامه واحد به انگلیسی

2.ذکر تسهیلات پرداختی به عضو هیات علمی (به صورت ارزی یا ریالی) در نامه واحد

3.صورتجلسه یا تائیدیه حوزه پژوهش و فناوری؛ (پیوست)

4.تصویر دعوتنامه انگلیسی صادره از دانشگاه و یا موسسه خارجی دعوت کننده از عضو هیات علمی

 

5.تکمیل فرم اداره کل بین الملل با مراجعه به وب سایت:www.intl.iau.ir–فرم-هیات علمی(پیوست)

 

 

**توجه**

پیوست ها و مفاد لازم در نامه های صادره از واحدها و مراکز آموزشی جهت صدور معرفی نامه اعضای هیات علمی به منظور شرکت درکنفرانس های بین المللی:

1.ذکر تاریخ و عنوان دقیق کنفرانس، شهر و کشور به انگلیسی در نامه واحد

2.ذکر تسهیلات پرداختی به عضو هیات علمی (به صورت ارزی یا ریالی) در نامه واحد

3.صورتجلسه یا تائیدیه حوزه پژوهش و فناوری(پیوست)

4.تصویر دعوتنامه انگلیسی شرکت در کنفرانس (پیوست)

 

5.تکمیل فرم شرکت در کنفرانس اداره کل بین الملل با مراجعه به وب سایت:www.intl.iau.ir–فرم-هیات علمی (پیوست)