اخبار امور بین الملل دانشگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی و اساتید محترم می­رساند؛ مطابق بخشنامه شماره 50/25234 مورخ 96/4/31 از تاریخ 96/5/14 تا 96/5/28 دانشگاه آزاد اسلامی تعطیل می­ باشد. طبق برنامه ریزی انجام شده و به منظور انجام امور اداری دانشجویان غیرایرانی و مکاتبات دانشجویان و اساتید با دانشگاه­ ها و مؤسسات خارج کشور، در مدت تعطیلات تابستانه روزهای سه ­شنبه 96/5/17و سه­ شنبه96/5/24 آماده پاسخگویی به امور اداری مراجعین خواهد بود. از دانشجویان محترم و اساتید محترم درخواست می ­گردد در صورت نیاز ضروری به انجام امور اداری فقط روزهای یاد شده به امور بین الملل دانشگاه مراجعه نمایند.