اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

 

چهاردهمین کنگره جهانی جنگلداری با همکاری سازمان فائو در تاریخ 11-7 سپتامبر 2015 میلادی در دوربان کشور آفریقای جنویی برگزار می شود. همچنین با عنایت به اینکه کنگره مذکور هر شش سال یکبار در یکی از کشورهای میزبان برگزار می شود، پیشنهاد میزبانی کشورمان برای کنگره های آتی در این خصوص قابل تامل و برنامه ریزی می باشد.

 

وب سایت کنگره:

www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en