اخبار امور بین الملل دانشگاه

** اداره همکاری های علمی بین المللی

 

اداره های زیر مجموعه:

* اداره ترجمه و مکاتبات بین المللی

* اداره مطالعات، مجامع و تفاهم نامه های بین المللی

* اداره پشتیبانی و امور کنسولی