اخبار معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی

قابل توجه متقاضیان ارسال مدارک به خارج از کشور

 ارائه مدارک ذیل به دبیرخانه حوزه معاونت بین الملل الزامی است

 

1-    دو سری کپی از ریزنمرات و دانشنامه فارسی برای یکبار جهت تشکیل پرونده

2-    ارائه آدرس دقیق پستی مقصد

3-    به همراه داشتن اصل مدارک تحصیلی شامل ریزنمرات و دانشنامه  (در صورت همراه نداشتن اصل مدارک پس از استعلام از مراجع ذیربط ارسال خواهد شد) (کپی برابر اصل مدارک کافی نیست)

4-    ارائه ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه که به تائید وزارت خارجه و دادگستری رسیده باشند.

5-    ساعت پذیرش ارسال مدارک به خارج از کشور 8 صبح الی 12.30 بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد.

6-    زمان رسیدن مدارک با پستهای سریع بین المللی بین 3 الی 4 روز میباشد.

در ضمن متذکر می شود حوزه معاونت بین الملل از تحویل مدارک تحصیلی پلمپ شده به اشخاص اکیداً معذور است لطفاً اصرار نفرمائید.